Визия и Мисия
static image

Компанията

Светлината е Живот

Компанията е наясно с това и посвещава цялата си енергия и ноу-хау за разработването на цялостни LED осветителни системи, които могат да осигурят по-високо качество на живот, чрез своите екологично съобразени продукти и решения.
Подходящото осветление допринася до благосъстояние, яснота, здраве, творчество и продуктивност. Ето защо компанията се специализира в проектиране, изследване, производство и внедряване на интелигентни системи за LED осветление в промишлени и други работни места.
В сектор, който представлява бъдещото осветление, компанията се откроява от останалите, тъй като съчетава иновативния инженеринг с модерния дизайн и естетика, което води до създаването на осветителни модули, отличаващи се със своята надеждност и елегантен стил.

Визия и Мисия

Действия, а не Думи.
Ежедневните задачи и проекти на Sirecled, доказват визията и мисията на динамично развиваща се компания, която се фокусира към опазването на околната среда и хората. Ето защо:
Визията на Sirecled е да се развива като една от ключовите компании в научните изследвания, в развитието и производството на светодиодни осветителни тела в Европа, винаги в рамките на устойчив растеж.
В същото време, мисията включва следното:
- Да предложи на клиентите си цялостни завършени решения с висок клас продукти.
- Да създаде иновативни и екологично чисти продукти, разработени така че, да предоставят оптимално осветление с възможно най-малко потребление на енергия.
- Да предостави на своите клиенти избор на решения, които ще доведат до намаляване зависимостта от енергия и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Ценности, Принципи и Нагласи


В Sirecled Hellas SA безопасността, опазването на околната среда, качеството на продуктите и процесите за тяхната изработка, както и търговска ефективност, са фактори от изключително значение за постигането на нашите корпоративни цели. Ето защо, компанията на дневна база е разработила система за управлени и качество на Сила на шума и Околната Среда. Това гарантира удовлетвореността на нашите клиенти и е доказателство, че компанията спазва безкомпромисно всички приложими правни и регулаторни изисквания.
Имплементирането на тази политика доказва стремежа на компанията към непрекъснато подобряване на цялостното й представяне.

В Sirecled Hellas SA ние се стремим да изпълним нашия ангажимент към околната среда, безопасността и качеството на производството и продуктите ни, чрез прилагане на следните ръководни принципи:
- Да се надскочат изискванията, нуждите и очакванията на всички клиенти, чрез създаването на адекватни продукти и услуги
- Да се взимат отговорни действия за предотвратяване на замърсяването на околната среда
- Да се осигури и поддържа безопасна и здравословна среда на работното място
- Подобряване на условията на труд и благосъстоянието на работниците и служителите по време на работа
- Да се създаде открита, и непрекъсната комуникация по отношение на всички проблеми с качеството на околната среда, здравето и безопасността на работното място
- Да създаде, поддържа и подобрява ефективността при използването на вътрешни процеси, методи и инструменти, насочени към:
- Създаването на инструменти за дефиниране и оценката на екологичните проблеми и професионалните рискове
- Редовното измерване и оценка на екологичното представяне на нашата компания
- Редовното измерване и оценка на нивата на експозиция на вредни фактори, като се стремим да ги намалим. Регулярно наблюдение на здравето на работниците и служителите
- Разработването и прилагането на активни мерки, за да се предотвратят наранявания на работното място
- Разработването, прилагането и подобряването на подходящи програми за опазване на околната среда
- Най-удачно и полезно сътрудничество и постоянна оценка на всички доставчици и подизпълнители
- Идентификация и проучване на всички нужди от обучение на нашите служители и предоставянето на съответните сесии за обучение
- Разглеждането на причините за несъответствия с нашите принципи и жалби, както и вземането на подходящи коригиращи или превантивни действия за тяхното предотвратяване.

Всички служители на Sirecled Hellas SA са обвързани с прилагането на тази политика, както и с процесите на системата за управление, произтичащи от нея, по време на целия им работен процес.

Висшето ръководство на Sirecled Hellas SA е длъжно да предоставя и управлява с необходимите ресурси, за да може тази политика да се прилага, както и да менажират и ефективно да наблюдават резултатите от внедрената система за управление.

Принципите на приложените системи за управление, фирмената политика, качеството и екологичните цели на дружеството, както и всички процеси свързани с принципите на компанията, се преразглеждат редовно, за да може компанията да се адаптира адекватно към постоянно променящата се пазарна икономика. Sirecled Hellas S.A. се счита за етично и социално отговорна организация.